Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

PowerMax A/S (I det følgende kaldet PowerMax)

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

Enhver leverance fra PowerMax finder sted på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser med mindre andet er skriftligt fastsat i en kundeaftale, kontrakt eller tilbud.

2. TILBUD

Tilbud bortfalder, såfremt dette ikke er accepteret senest 30 dage fra tilbudsdato, såfremt intet andet er anført.

3. PRISER

Fakturering sker efter den til enhver tid gældende prisliste. PowerMax forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Evt. restordre leveres efter gældende prisliste.

4. BETALING

Betaling skal ske netto kontant ved modtagelse af faktura. Er andet aftalt, fremgår dette af den enkelte faktura. Ved betaling efter forfaldstid beregnes morarenter med diskonto + 7 % p.a. af den til enhver tid gældende saldo. Ved udsendelse af rykkerskrivelse faktureres kr. 100 inkl. moms.

5. LEVERING/FORSINKELSE

Alle leverancer og forsendelser sker, dersom intet andet er aftalt, for købers regning og risiko ab lager, Industrivej 50, DK-6740 Bramming (Ex Works jvf. Incoterms 2010). Alle opgivne leveringstider er uden forbindende.

Ordren kan kun annulleres, såfremt leveringstiden væsentligt overskrides.

PowerMax tager forbehold for tilbageholdelse af varer, såfremt køber er i mora.

6. MANGLER

Reklamationer skal altid ske skriftligt og straks efter varemodtagelse. Ved defekt kolli, eller manglende kolli ift. leveringsadvis, skal reklamation ske direkte til transportøren.

Er der tale om synlig transportskade, påføres dette straks på fragtbrevet samt påtales til transportøren, ligesom der samtidigt skal reklameres overfor PowerMax.

En eventuel mangel berettiger ikke køber til helt eller delvist at tilbageholde betaling.

7. REKLAMATIONSRET/FORÆLDELSE

PowerMax er kun ansvarlig for mangler ved selve produktet. Ethvert krav, uanset art, skal være gjort gældende senest 2 år fra leveringstidspunktet.

Påståede mangelfulde genstande skal straks frit fremsendes til PowerMax. Separat pr. e-mail informeres samtidigt om varenummer, årsag samt evt. ekstra krav (defekte dele med dokumenteret bilag).

Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering, transport, lejebil, tabt fortjeneste m.v. dækkes ikke af PowerMax.

Mangelsansvaret bortfalder, såfremt der foretages reparationer af varen, eller varen på anden måde behandles ukorrekt.

En reklamation berettiger ikke køber til helt eller delvis tilbageholdelse af betaling.

8. RETURVARER

Leverede varer, der svarer til det bestilte, tages ikke retur.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Erstatningskrav over for PowerMax kan ikke overstige fakturabeløbet.

Powermax hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden direkte eller indirekte økonomisk tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Informationerne givet i Kataloger, produktblade, web handel/ katalogsystem er vejledende og kan under ingen omstændigheder give mulighed for erstatning eller anden form for kompensation.

10. FORCEMAJEURE

PowerMax er uden ansvar for mangler/forsinkelse/annullering, der skyldes force majeure.

11. PRODUKTANSVAR

PowerMax er ansvarlig, når produktet (varen) forvolder skade p.g.a. en defekt ved produktet:

1. på løsøre og fast ejendom, medens produktet er i købers besiddelse.

2. på produkter fremstillet af køber, eller hvori sælgers produkt indgår, eller for disse produkters skade på løsøre og fast ejendom

- dog således, at PowerMaxs ansvar for erhvervstingsskade i enhver henseende er begrænset til m.dkr. 3.

PowerMax er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Fremsætter 3. mand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks skriftligt at underrette PowerMax herom samt løbende at underrette PowerMax om erstatningssagens forløb. Såfremt PowerMax sagsøges af 3. mand, som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller møde for den voldgift, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af PowerMax valgt domstol eller voldgiftsret.

12. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse bortfalder PowerMax´s forpligtelser ved reklamation og mangler. Ved misligholdelse forstås bl.a. manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne afgøres ved Retten i Esbjerg, DK.

PowerMax A/S

Bramming, den 1. juli 2012